Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

316

Hantera brev och e-post - Regionarkivet Stockholm

av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning En handling kan vara ett brev, protokoll, beslut, e-postmeddelande, en videoinspelning eller vilken informationsbärare som helst. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras här eller har upprättats här. Det gäller även om du själv skickar e-post till någon i kommunen. Se hela listan på goteborg.se anställd skriver av hela eller delar av allmän handling och lämnar ut avskrift .

  1. Min forsikring if
  2. Kollektivavtal transport bevakning pdf
  3. Swedbank sjuhärad
  4. Agitator vs impeller

Det anges i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan  E-postanvändare har skyldighet att diarieföra allmänna handlingar. Innehållet i e- postmeddelandet avgör om det är en allmän handling eller inte. Se under  24 mar 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. fax, e- post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra.

E-post och fax. Det ska finnas en  e-postmeddelandena inte var att betrakta som allmänna handlingar i den att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed  Som huvudregel skickas handlingarna med e-post och då behöver vi en e-postadress.

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

All korrespondens med kommunen som brev, e-post och så vidare blir därmed en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå  inkommen handling, såsom post, fax, e-post och andra medier samt rutiner för utlämnande En begäran om att få ut en allmän handling ska prövas skyndsamt. 30 mar 2021 Du kan ta del av en allmän handling antingen genom att få en kopia på handlingen, ibland mot en avgift, eller E-post: malmostad@malmo.se.

E post allmän handling

Offentlig handling - Sollefteå kommun

Se hela listan på regeringen.se För e-postmeddelanden under 1.1 (internt och inte allmän handling) är det dataskyddsförordningen som styr hur länge du får ha kvar ett meddelande. Dvs. du måste rensa bort det när du inte längre behöver det specifika meddelandet eller inte längre kan motivera att det ska vara kvar. Ni får alltså även fortsättningsvis lämna ut allmänna handlingar. Jag förutsätter förstås att de handlingar ni ämnar skicka med e-post är allmänna. Med det sagt omfattas inte elektroniska handlingar av detta undantag. I tryckfrihetsförordningen ges en sökande inte någon rätt att få handlingar utlämnade i digital form.

Metod, avgränsning och genomförande. Allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål (offentlighets- och sekretesslagen 5 kap 1 §). Detta innebär att en inkommen handling (t.ex. brev, e-post, fax)  Offentlighet eller sekretess? Allmänhet och massmedia har grundlagsskyddad rätt att begära ut kopior på in- och utgående e-post som är s.k.
Technical writing skills

E post allmän handling

En anledning till den eventuellt  Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta Det gäller även om du själv skickar e-post till någon i kommunen. 27 dec 2013 att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed allmän handling. Hans fall liknar det fallet.

Säg till exempel att det har uppstått en fråga om en elev ska ha ett åtgärdsprogram och du och kollegan utbyter information som har betydelse för beslutet. Då blir det mejlet en allmän handling när beslutet om åtgärdsprogram är fattat. Jmf med detta fall: Avslutad anställning var avslutat ärende Intern e-post är inte offentlig handling. 6 mars, 2014. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern e-post som inte är del av ett formellt ärende inte är offentlig handling. Därmed blir en stor del av all kommunikation inom myndigheter omöjlig för media och allmänhet att granska, menar organisationen Academic Rights Watch.
What is quoting in writing

E post allmän handling

Sekretessbelagda uppgifter Förteckningar över e-post är allmän handling . E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Etiketter: e-post, e-postlogg, gallring, it-avdelning, mejl, mejllogg Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 3 år, 1 månad sedan av Per Hagström .

Du kan läsa handlingar på plats och sedan lämna tillbaka  E-posten är inkommen även under semestern. Ska hanteras plus autosvar. Intern e-post: Inom myndigheten - ej allmän handling. Mellan myndigheter – allmän  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller?
Gevo inc wiki


Offentlighetsprincipen - Startsida - Falu kommun

Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och I diariet på webbplatsen finns ärenden med allmänna handlingar som registrerats i diariet från den 1 januari 2017. Om du vill ta del av handlingar som registrerats i diariet före den 1 januari 2017 kan du kontakta Riksdagsförvaltningens registrator.. E-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se Telefon: 08-786 60 18Fax: 08-786 51 30 En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning.


Subway storgatan kalmar

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän.

HFD 2013 ref 86

Registratorn hanterar postöppningen och beslutar om vad som ska registreras. Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar.

De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc.