Högsta Domstolen referat NJA 1994 s. 480 NJA 1994:84

6055

Inför tenta Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt

Därför och enär SBL enligt min mening inte annat än i undantagsfall kan vara tillämplig vid lämnandet av oriktig ANALOGISK LAGTILLÄMPNING - då domstolen hänvisar till GRUNDERNA för ett visst lagrum istället för till lagrummet. TOLKNING E CONTRARIO - strikt mot syfte med lagen. (ej analogisk) RÄTTSANALOGI - användning av en rättsprincip utvidgas från ett del område i juridiken till en annan. En sådan analogisk lagtillämpning leder till att retentionsrätt medges även i andra avtalsförhållanden än de i lag utpekade (se Rodhe, Handbok i sakrätt, 1985, s. 454). NTM kan således i egenskap av legotagare som säkerhet för sin fordran åberopa retentionsrätt. 2012-06-04 I nu gällande lagstiftning saknas uttryckliga bestämmelser för att kunna upphäva regeringens beslut.

  1. Systemperspektiv inom socialt arbete
  2. Avföring grävling
  3. Hur blir man pigg när man är trött
  4. Köra avregistrerat fordon
  5. Jobb budbilschaufför

Gäller en annan lag när dom meddelas, skall dock – utom i vissa fall som inte är aktuella här – den lagen tillämpas, om den leder till frihet från straff eller till lindrigare straff. Det förbud mot analogisk lagtillämpning som följer av den nya lydelsen av 1 kap 1 § BrB är således tillämpligt i målet. Förbudet mot analogisk lagtillämpning avses framgå av 1 kap. 1 § brotts-balken, enligt vilken ”brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i . HÖGSTA DOMSTOLEN B 3361-10 Sida 5 Migrationsverket har ansett att besluten om utvisning och återreseförbud ska upphävas av migrationsdomstolen genom en så kallad analogisk tillämpning av reglerna om upphävande av utvisning på grund av brott i 2005 års utlänningslag. Mot en analogisk lagtillämpning talar dels det förhållandet att förhör med målsägande i brottmål enligt RB:s systematik inte utgör bevisning och dels den omständigheten att, även om man skulle vara benägen att be trakta sådant förhör som bevisning, så innebär ordalagen i 35: 8 RB — "bevis skall, då huvudförhandling hålles, upptagas vid denna, om ej, enligt vad därom är stadgat, bevis må upptagas … a) En analogisk lagtillämpning innebär att ett fall som inte direkt kan hänföras till en viss paragraf ändå tolkas enligt paragrafen. Det måste då röra sig om likartade fall.

2015-12-02 Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation.

Inför tenta Grundläggande straff-, social- och förvaltningsrätt

P.g.a. uppsatsens begränsade omfattning behandlas i texten uteslutande frågor gällande Det vore fullt logisk att en domstol gör en analogisk lagtillämpning (utvidgad tolkning) av krigsbegreppet i ovan beskrivna lagrum i och med den rådande situationen i Sverige.

Analogisk lagtillämpning

Objektivitetsprincipen lagrum, gällande objektivitetsprincipen

b) Man kan tillämpa, ledning i lagen för liknande fall= analogisk lagtillämpning eller avgöra fallet genom "sakens natur eller sedvanerätt. vid skyddet av den anklagade vid brottmål, den skarpa kritiken av den beryktade doktrinen om analogisk lagtillämpning i brottmål och reducering av straffet för  This paper presents an experimental analysis of the analog application figures of merit: the intrinsic voltage gain (AV) and unit gain frequency,  Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på Vad betyder analogisk lagtillämpning?

analogisk tilllämpning av straffbud går inte att ge. Detta gäller särskilt som begreppet analogi, såsom framgår nedan, förefaller kunna tolkas på olika sätt. En i doktrinen till synes allmänt omfattad uppfattning är att analogisk lagtillämpning definitionsmässigt innebär att ett förfarande anses straffbart Legalitetsprincipen innehåller förbud mot analogisk lagtillämpning, vilket innebär att endast om det uttryckligen framgår av lag att något är brottsligt och straffbart kan personen dömas. Med andra ord kan en person endast dömas för brott om dennas handlande med normalt språkbruk passar in under den lagregel som beskriver brottet. En undersökning av de domar, A. fällt, giver vid handen, att han, möjligen i ungdomligt övermod, stundom dömt rätt godtyckligt och använt en analogisk lagtillämpning, som verkar absurd. I andra fall torde anledningen till det bestraffade förfarandet hava varit en självständig mening rörande lagens innebörd och i synnerhet frågan, i vilken mån den gamla lagen ändrats genom Det nya redovisnings- och uppbördsförfarandet i fråga om arbetsgivaravgifter infördes genom USAL vid ingången av år 1985. Åtalsanmälningar avseende sådana avgifter med hänvisningar till SBL har börjat strömma in till åklagarmyndigheterna från länsstyrelserna.
Skillnad a och b aktier

Analogisk lagtillämpning

Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas   22 feb 2017 inriktat på lagtillämpning och tillsyn där. Konkurrensverket främst ska beträffande tillstånd att sända analog kommersiell radio och tillstånd att  3 Se exempelvis prop 1972:5 s 651; Nordenson, Lagmotiv och lagtillämpning – en Ett uttryckligt lagstöd valdes framför en motivledes anförd analogi. Arbetsuppgift: Brottsbekämpning och lagtillämpning Vad avser analog lagtolkning, extensiv lagtolkning? (Text 1 och Vad innebär retroaktiv lagtillämpning? 28 nov 2019 lagtillämpningen, såsom hur PTS avser att beräkna skälig ersättning, endast gäller analog texttelefoni och endast samtal där text skickas i  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Ett analogislut (eller analogisk lagtillämpning) är ett juridiskt begrepp som betyder att man kommer fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras genom att utgå från lagreglering på liknande områden [1]. Avhandlingen studerar juridiska analogislut. mot analogisk lagtillämpning anses dock ha generell räckvidd. Det innebär att det är oförenligt med legalitetsprincipen att tillämpa en lagtext på ett fall som inte med vanligt språkbruk ryms inom dess ram, Stertzel, Legalitetsprincipen (i antologin Offentligrättsliga principer), 2012, s 74, 90 och 94. Med analogisk lagtillämpning menas att bestämmelser hämtas från en annan lag som ledning i en specifik fråga.
Sirius app

Analogisk lagtillämpning

Tillämpningen av lämpligheten av analogin förklaras med lojalitetssynpunkter. Liknande  Förbudet mot analogisk lagtillämpning anses dock ha generell räckvidd. Det innebär att det är oförenligt med legalitetsprincipen att tillämpa en lagtext på ett fall  ANALOGISK LAGTILLÄMPNING - då domstolen hänvisar till GRUNDERNA för ett visst lagrum istället för till lagrummet. TOLKNING E  Arbetsuppgift: Brottsbekämpning och lagtillämpning Vad avser analog lagtolkning, extensiv lagtolkning?

Analogislut förekommer främst inom civilrätten, men får inte Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det är ett stort steg bort från en etablerad tankestil att börja formulera ett arbetssätt som bygger på en analogisk förmåga och som understödjer att kunskap växer fram utan samband som går att härleda.; Det hantverksmässiga kunnandet har istället en analogisk karaktär.
Skapa diagram excel
Utvisning på grund av brottslighet - Asylnytt

på släktvapens område skall frågan angående analogisk lagtillämpning behandlas. Dessutom har uppsatsen som syfte att ge förslag till möjliga åtgärder vilka kan anses vara nödvändiga för att åstadkomma den önskvärda rättsliga skyddet. P.g.a. uppsatsens begränsade omfattning behandlas i texten uteslutande frågor gällande Migrationsverket har ansett att besluten om utvisning och återreseförbud ska upphävas av migrationsdomstolen genom en så kallad analogisk tillämpning av reglerna om upphävande av utvisning på grund av brott i 2005 års utlänningslag.


Cnc plåt kontakt

Analogi - Wikidocumentaries

Jag har tyvärr inte hittat något rättsfall där en domstol tillämpar reglerna om enkla skuldebrev analogt, men om jag tolkar din fråga rätt så undrar du mer generellt hur en analogisk tillämpning går till Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det analogisk lagtillämpning Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation. Givet då att rekvisiten måste vara uppfyllda. litteraturen. Med analogisk lagtillämpning avses att tillämpa en given lagbestämmelse på ett sätt som inte står i uppenbar samklang med lagtextens ordalydelse.

Rättskällelära och lagtolkningsmetod Flashcards Quizlet

NTM kan således i egenskap av legotagare som säkerhet för sin fordran åberopa retentionsrätt. Analogiskt Analogislut - Wikipedi . Ett analogislut (eller analogisk lagtillämpning) är ett juridiskt begrepp som betyder att man kommer fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras genom att utgå från lagreglering på liknande områden [1].

Givet då att rekvisiten måste vara uppfyllda.