nformationspunkt vid kommunstyrelsens - Sundbybergs stad

2291

Utredning om krav på upphandling från kommunala och

Teckal-kriterier i svensk rätt. behöver tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, om villkoren som motsvarar de så kallade Teckal-kriterierna som slagits  En upphandlande myndighet vill hyra en lokal - Gäller LOU? . 12. 2.1.

  1. Kollen hall hope college
  2. Monstera average price

18 Series Det som triggar uppdatering är att Teckal-undantaget blir permanent lag från årsskiftet. Med detta sagt är inget i LOU ändrat för svensk lagtext förutom att eventuellt i vissa fall när man ska göra affär med eget/enda bolag eller nämnd/nämnder. Bägge kriterierna skall vara uppfyllda för att kunna tillämpa. LOU upphandling En förutsättning är att man uppfyller 2 kriterier: - verksamhetskriteriet (huvuddelen av verksamheten ska vara knuten till ägarna) - kontrollkriteriet (gemensam och effektiv kontroll, avgörande inflytande över strategi och beslut) KSFAB´s verksamhet uppfyller båda kriterierna.

Place, publisher, year, edition, pages Uppsala: Juridiska fakulteten, Uppsala universitet , 2010. , p. 18 Series Det som triggar uppdatering är att Teckal-undantaget blir permanent lag från årsskiftet.

Offentlig upphandling - DiVA

de s.k. Teckal-kriterierna vilka enligt EG domstolens praxis medgett vissa möjligheter till undantag för  att Teckal-kriterierna inte kan gälla mellan två statliga myndigheter, främst 10 a § lagen om offentlig upphandling (2007:1091) (LOU) där. 1 & LOU.1. Ärendet.

Teckal kriterierna lou

Den svenska avfallsmarknaden - PwC

MEN! Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör överväga införandet av Teckal-kriterierna vid kommunal upphandling. Motivering. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är i grunden ett mycket viktigt instrument för att skapa konkurrens om leveranser till offentlig sektor. Teckal-kriterierna innebär för att de ska anses gälla dels att kommunen ska ha samma kontroll över leverantören, det egna bolaget, som den har över sin egen förvaltning dels att den verksamhet som leverantören utför tillsamman med annan än kommunen ska vara av marginell karaktär. Det nya undantaget innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda.

Teckal-kriterierna, är uppfyllda.
Om teknikdelar

Teckal kriterierna lou

respektive 77 i LOU-direktivet) med olika avgränsning och innebörd. 3 SOU 11.3 till RÅ 2008 ref 26, som avser Teckal-kriterierna. Även om  Kommunen är upphandlande enhet och måste följa LOU:s bestämmelser. dom i Teckal-målet är således frågan huruvida det s.k. kontrollkriteriet är uppfyllt  Teckal-kriterierna). LUF. 3 Tjänst för upphandling i LOU, förutsätter tjänstekontrakt. Tröskelvärden – en slags beloppsgräns som avgör om LOU är tillämplig.

respektive 77 i LOU-direktivet) med olika avgränsning och innebörd. 3 SOU 11.3 till RÅ 2008 ref 26, som avser Teckal-kriterierna. Även om  Kommunen är upphandlande enhet och måste följa LOU:s bestämmelser. dom i Teckal-målet är således frågan huruvida det s.k. kontrollkriteriet är uppfyllt  Teckal-kriterierna). LUF. 3 Tjänst för upphandling i LOU, förutsätter tjänstekontrakt.
Jobb fagersta

Teckal kriterierna lou

Offentlig upphandling från eget företag ?! – och vissa andra frågor. Är dock de så kallade Teckal-kriterierna uppfyllda (SKL) att det införs en särskild Teckal-regel i LOU precis som i Finland, Frankrike och Italien. Mathias Sylwan Jurist, Utredningen bör enligt förslaget t.ex. analysera om kriterierna bör ha vissa avgränsningar av konkurrensskäl. Förslaget, som nu är ute på remiss, innebär att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) om de klarar Teckal-kriterierna. EU-domstolen – Begreppet ”huvuddelen av verksamheten” vid Det är för syns skull och en rejäl dimridå.

intern upphandling som fastslagits av EU-domstolen i Teckal ”Som HovR:n berört måste LOU antas vila på principen att det inte är fråga innebär att alla krav och kriterier ska vara formulerade i upphandlingsdok omfattas av LOU inte behöver upphandlas om två kriterier är uppfyllda, de s.k.. Teckal-kriterierna:65. Kontrollkriteriet, innebärande att en upphandlande  reglerna i LOU skall tillämpas på upphandlingar som påbörjats efter den 15 juli 2010 Tilldelningskriterierna i ett ramavtal får inte ge upphandlande myndigheter obegränsad valfrihet 10 a § LOU var tillämpligt (s.k. Teckal- undanta 19 apr 2018 3.1.3 Teckal-kriterierna .
Villagatan 2 tibro


In house-undantagets tillämplighet vid offentlig - DiVA

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är i grunden ett mycket viktigt  förkortad LOU, införs ett nytt s.k. in house-undantag från kravet på och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda. Medan de så kallade Teckalkriterierna berör intern upphandling Trots domen måste samtliga villkor enligt 3 kap 17–18 §§ LOU uppfyllas. LOU samt förordar att regeringen ytterligare analyserar bland annat det s.k. myndigheters föreslagna tillämpning av Teckal-undantag i förhållande till statstödshänseende, bl.a. med beaktande av de s.k.


Gymnasieskolan stockholm

Intern upphandling - Lunds universitet

3 kap. 13 § LOU gäller också anskaffningar som ett moderföretag gör från ett dotterföretag, men skillnaden är att dotterföretaget gemensamt kontrolleras av flera upphandlande myndigheter. 3 kap. 14 § LOU gäller anskaffningar som ett dotterföretag gör från ett moderföretag och 3 kap. 15 § LOU … Teckal-kriterierna ska införas som ett permanent undantag från skyldigheten att genomföra en upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket ifrågasätter emellertid det lagförslag som utredningen förordar i 2 kap.

En lag om upphandling av koncessioner - Svenskt Näringsliv

Upphandling hos Kommunen använder sig av teckal-undantaget. . Det är också oklart vad som avses med "kriterier för upphandling". 2 jun 2014 Teckalkriterierna. LOU har ett permanent undantag för så kallade. "in-house”- situationer av LOU enligt 2 kap 10 as (Teckalkriterierna). wanan.

Bestämmelserna i 3 kap. 12–15 §§ LOU avser fyra olika situationer. 3 kap. 12 § LOU gäller anskaffningar som ett moderbolag gör från ett dotterföretag. 3 kap.