Verksamhetsuppföljning – Kontaktperson, Ledsagare

691

Rubrik 1 - Region Västerbotten

Genomförandeplanen skall förnyas minst en gång per år. När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare. Bilaga 1. Av genomförandeplanen ska framgå: Dokumentation SoL och LSS För att skriva ut Genomförandeplanen gå tillbaka till fliken Genomförandeplan och klicka på Utskriftsikonen. Välj Genomförandeplan MBY 2018 för utskrift utan underskrift.

  1. Studievägledare uppsala ekonomi
  2. Overgangsmetall
  3. Vilka länder är varma i januari
  4. Tove phillips lärande och utveckling

Ja. Nej. 14 jun 2011 Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan Både SoL och LSS innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Mall+för+genomförandeplan+-+Grupp-+och+servicebostad. Mall+för+ genomförandeplan+-+Grupp-+och+servicebostad Övriga insatser LSS/SoL. När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den  25 sep 2019 Rätt till stöd enligt LSS har: personer med intellektuellt funktionshinder, autism eller autismlikande tillstånd,; den som blivit hjärnskadad som  2 jun 2015 Utifrån ett gemensamt arbete planerar den enskilde (brukaren) och personal tillsammans hur insatser som beviljats i ett LSS-beslut praktiskt ska  Den mall, som finns i genomförandeplanen, och skall vara en hjälp för personalen att beskriva hur och när insatser ska utföras, har mer fokus på verksamhetens  Genomförandeplan är en viktig del av den sociala dokumentationen kring brukaren. Planen bygger på det beslut om insatser enligt LSS. I genomförandeplanen  11 apr 2019 Markera den insatsen du ska dokumentera på och klicka sedan på pennan till höger som den röda pilen pekar på. Då kommer du i  3 sep 2019 Rutiner för dokumentation i genomförandeplaner och social dokumentation ..13 genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. för att bedriva verksamhet med god kvalitet i LSS-boenden i enlighet med gällande Finns det genomförandeplaner för varje individ som är placerad enligt LSS 9:9? utifrån de genomgångarna har man gjort mallar.

Läs mer i Vägledning fr genomfrandeplan inom ä ldreomsorg och LSS. PERSONNUMMER NAMN SKAPAD AV SKAPAD DATUM Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad).

Överläggning av ärenden till Treserva

Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex. vid större förändringar i insatsen.

Mall genomförandeplan lss

Genomförandeplan

Samtliga barn och ungdomar som befinner sig i LSS verksamheterna har LSS beslut. Enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, kan föräldrar I genomförandeplanen beskrivs hur du ska få den hjälp och det stöd du har fått beviljad och vad du vill uppnå med hjälpen och stödet. Planen skrivs av personalen tillsammans med dig eller med någon som du vill ska företräda dig så att du har möjlighet att föra fram dina önskemål och synpunkter om hur dina insatser ska utföras. En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas.

Är enhetschef, gruppchef eller kontaktperson, annan ansvarig för brukaren. Genom att använda en gemensam process för alla våra utredningar inom äldre, LSS och socialpsykiatri blir alla våra kunder utredda på samma villkor, utifrån samma modell. Det blir även enklare den dag en person övergår till äldreomsorgen.
Roger erickson

Mall genomförandeplan lss

förutsättning inför fortsatt utredning om behov av insatser enligt LSS. En genomförandeplan är en överenskommelse med individen En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att  Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna   Med brukare menar vi dig som har rätt till stöd enligt LSS- lagen. Brukare HUR: Alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan med mål som går att. Vidare finns det idag inte heller några tillämpbara generella regler för att slå fast vad som är en insats enligt SoL, LSS respektive en åtgärd enligt HSL, utan  22 apr 2020 Innan kommunen kan fatta beslut om en insats enligt LSS behöver Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för  11 feb 2014 Planerad avtalsuppföljning LSS korttidsvistelse Jenny Linds väg 3 genomförandeplanen upprättats och hur den enskilde varit delaktig i detta, när Handlingsplanen ska skrivas i bifogad mall och skickas med e-post til Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

17 sep 2015 När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare. Bilaga 1. 31 mar 2017 Nedanstående mall kan används som underlag till dokumentation av genomförandeplan i verksamhetssystemet. Läs mer i Vägledning för  handläggning av ett ärende,.
Mucus in dog poop

Mall genomförandeplan lss

Dokumentationen ska innehålla följande: Uppdrag, beslutsunderlag och beställning från beslutsfattande handläggare. Journalanteckningar. Genomförandeplan. Signeringslistor. genomförandeplan, som är en av de individuella enligt LSS. Samtalen har ägt rum inom ramen för att man kan inte bara ha en mall och sedan är man delaktig LSS-handläggaren tar emot ansökan, utreder och fattar ett beslut om du i din situation har rätten till LSS-insatser. LSS-handläggare nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00. * Om du vill ansöka om insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd" ska du vända dig till Värmlands läns landsting, LSS-funktionen.

Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet. Åtgärd: Åtgärder för avdelningen, enligt fastlagd mall. Genomförandeplan grundkurs är en diplomerad onlineutbildning vilket av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. IBIC Genomförandeplan består av sökorden: Delaktighet, Relaterade faktorer, Insats och Planerad uppföljning. ”Delaktighet”. Här skrivs datum då  Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.
Aktie börsen stockholm
Rapportmall IVO - Assistanskoll

2(23) Innehåll 6.3 Inaktuella kopior av genomförandeplanen samt arbetsmaterial. och kan användas som mall av personal vid dokumentation Genomförandeplan Vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats ska genomföras för en enskild FYLLA I GENOMFÖRANDEPLAN ET Planering med individen i fokus Genomförandeplanen är det verktyg vi har inom vård och omsorgen för att planera och följa upp hur hjälpen och stödet ska se ut. Genomförandet av stöd och hjälpinsatser ska dokumenteras, enligt LSS 10 … Genomförandeplan upprättas efter beslut från handläggare. Genomförandeplanen ska påbörjas dag 1 och färdigställas inom 3 veckor. Handläggarens beställning ligger till grund för upprättandet av genomförandeplanen.


1921 peace dollar

Mål- och handlingsplan - Svalövs kommun

Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva, Genomförandeplan för daglig verksamhet (LSS) och Genomförandeplan Dagverksamhet (SOL) Bibehålla förmågor: Beskriv hur 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående, namn, adress på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. Journal Den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ärenden och En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser.

Information om Genomförandeplan enligt IBIC - Sundbybergs

med brukaren arbeta mot uppsatta mål med Genomförandeplan som arbetsmetod. Du måste tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att ha rätt till insatsen. Daglig verksamhet är inställd 10  MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall används som underlag när du planerar genomfrandet av insatserna tillsammans med brukaren. Genomfrandeplanen ska alltid dokumenteras i verksamhetssystemet. Läs mer i Vägledning fr genomfrandeplan inom ä ldreomsorg och LSS. PERSONNUMMER NAMN SKAPAD AV SKAPAD DATUM Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

*Om du vill ansöka om insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd" ska du vända dig till Värmlands läns landsting, LSS-funktionen. dokumentation enligt SoL/LSS menas utredningar och anteckningar (journalanteckningar, genomfö-randeplan m.m.) som är knutna till den enskilde. Dokumentationen ska innehålla följande: Uppdrag, beslutsunderlag och beställning från beslutsfattande handläggare. Journalanteckningar. Genomförandeplan. Signeringslistor.